Ugrás a Tartalomhoz | Lábléchez | Zene

Közbiztonsági konferencia Ferencvárosban

A Ferencvárosi Művelődési Központ színházterme adott helyett 2010. május 27-én a Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület által szervezett kerületi közbiztonsági konferenciának. Paál Kálmán az egyesület elnöke köszöntötte a meghívott neves előadókat és a hallgatóságot, majd felkérte Dr. Gegesy Ferenc polgármestert nyitóbeszédének a megtartására.

A polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy a közbiztonság és a jogbiztonság erősen összefügg, amelynek kiemelt része a határozott rendőri fellépés. Ez az önkormányzat egészének is érdeke. Kitért arra, hogy az önkormányzat pusztán csak pénzzel tudja támogatni a rendőrséget – mint az a rendőrautók beszerzése esetében, és a köztéri kamera rendszer kiépítése és bővítése területén már megtörtént -, de ez nem megoldás. Záró szavaiban a megelőzés fontosságát hangsúlyozta, mivel az „eszközrendszer hiányosságai miatt” nagyon nehéz visszatéríteni azokat a fiatalkorúakat a társadalomba, akik 18 éves koruk előtt kapcsolatba kerültek a törvénnyel.

A szót, ezt követően Dr. Tóth Gábor r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, Budapest rendőrfőkapitánya kapta meg, aki Budapest közbiztonságáról tartott összefoglaló eladást. Bevezetőjében kitért arra, hogy éveken keresztül kerületi kapitányként tevékenykedett ezért fontos számára az itt folyó munka. A főkapitány előadásában a következő eredményekről számolt be. Magyarország egyetlen világváros szintű várossal rendelkezik. Ez meghatározza a bűnözés centrumának a kialakulását is, mivel az országban keletkezett bűnesetek 1/4-része Budapesten regisztrálódik. Van olyan kerület ahol éves szinte háromszor annyi bejelentés érkezik mint máshol egy egész megyében. Világviszonylatban Budapest vagyon elleni és emberölési mutatói kiemelkedően jók. Bécshez és Münchenhez képest kimondottan biztonságos város. Los Angelesben évente 400 emberölés történik, míg Budapesten 20, amelyből 19-et felderítenek. Magyarországon a probléma, a bűnözés centruma nem itt van, hanem az ország keleti részében. A statisztikák szerint 10 éve 180 000 ismerté vált bűncselekmény volt, ez a múlt évben csak 100 000 volt. Ma az autólopások tekintetében is sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint 10 éve, ugyanis 2009-ben csak 3000 autót loptak el a 2000-ben regisztrált 12000 darabbal szemben.  Az elmúlt években létrejött egy világszínvonalú bevetési informatikai központ. Ma a BRFK-nak van a legjobb kábítószer felderítő központja, amely folyamatosa sikereket ér el a felderítésben. Az elmúlt évben 250%-al több elkövetőt tudtak beazonosítani az új nyomrögzítő rendszernek köszönhetően.  Legújabb eredményként közölte, hogy letartóztattak egy vietnámi marihuána termesztő hálózatot, akiknél 35 000 tő növényt foglaltak le.
A BRFK-nál 800 fős létszámhiány van. A státuszok betöltése érdekében létrehoztak új toborzó irodát, az albérleti díjat a duplájára emelték, és elindult a lakásprogram is.
Aki adót fizet, joggal várja el, hogy számára az állam biztonságot teremtsen. Még soha egyetlen rendőrségnek sem sikerült megszüntetni az összes bűnözést.
A főkapitány úr azzal zárta, hogy törekszenek arra, hogy a lehető legjobb közbiztonságot biztosítsák az állampolgárok számára.

A következő előadó Dr. Kréner Ferenc Phd. Főiskolai docens volt.
(Rendőrtiszti Főiskola Társadalmi Tudományi Tanszék) Előadásának témája: A gazdasági válság hatása a közbiztonságra
Az előadó mondandóját egy kérdésfelvetéssel kezdte:
„Ha nem tudjuk, hogy mi a válság és a közbiztonság akkor nem tudjuk, hogy milyen kapcsolatban vannak egymással.” A válságról általánosságban azt mondhatjuk, hogy lehetőségek tünnek el. Azt gondoljuk róla, hogy rossz dolog ezért negatívan állunk hozzá, mivel „kontra produktívvá” válnak az addigi cselekedeteink, és megoldási formáink. A válságoknak azonban vannak pozitív hatásai is. Ugyanis felerősíti a már meglévő rendszerhibákat, amelyekből konfliktushelyzetek alakulnak ki. Ebből kifolyólag meg kell változtatnunk a gondolkodásmódunkat, és új megoldási módokat kell kialakítanunk. Ezzel elindítunk egy másodfokú változást, létrehozva egy addig nem működtetett mechanizmust, amely során jó eredmények jönnek létre. Vannak olyan esetek is, amikor nem lépünk ki a megszokott keretekből, hanem az eddig végzett cselekedetek mennyiségét, és minőségét növeljük. Az ilyen változásokat elsőfokú változásnak hívjuk. Sokszor nem könnyű eldönteni, hogy az adott kihívásra melyik lesz a megfelelő válasz.
A „mit értünk közbiztonság alatt” kérdésre a docens úr nagyon szerteágazó gondolatsorral válaszolt. Elsősorban azt hangsúlyozta, hogy be kell vallanunk nem sikerült létrehoznunk egy élhető társadalmat. Ezt azért fontos megtennünk, hogy ki tudjunk lépni a kiindulópontból. A főkapitány statisztikájára azt reagálta, hogy az adatainak lehetséges egy másik olvasata is. Ugyanis a stockholmi rendőrségnél az a gyakorlati tapasztalat, hogy amilyen mértékben növekedett a lakosság bizalma a rendőrségben, úgy növekedett a bejelentett bűnesetek száma is. Álláspontja szerint a polgárok és a közhatalmi rendszerek együttműködése jól, csak mellérendeltségi viszonyban működhet. Ebből a viszonyból két domináns társadalmi csoport hiányzik. Az első a „felső osztály” a hatalom birtokosai, akik tudatosan kivonulnak az együttműködési viszonyból. Ők határozzák meg a törvényeket és a társadalmi probléma felvetéseket. Ezek sokszor elhibázottak, mivel egy „külön életet élnek” a társadalomtól elkülönülve. A második nagy csoportba a legalsó magatehetetlen társadalmi rétegek tartoznak, akiket tudatosan megfosztottak a mellérendeltségi viszony lehetőségétől is.  A 19. század óta a felső kivonult „osztály” e csoportokhoz köti a társadalmi problémákat. Mivel ők irányítják a rendőrséget, ezért nem érdekük az, hogy a gazdasági a politikai vagy az élelmiszer egészségügyi bűnözés legyen a rendőrség számára a kiemelt felderítési feladat. Példaként megemlítette, hogy az APEH-nál 2000 milliárd forint kintlévőség van, amely a gazdasági hatalom birtokosainak a zsebében van. Az illegális vágóhidakat létrehozó csoportok lebukásuk után új cég alatt tovább tudják folytatni tevékenységüket. Nem tesz ellenük senki semmit. A politikai bűnözők neonáci szervezeteket hoznak létre. Szakszervezeti vezetők vannak, azonban szakszervezetek de facto nincsenek.
Ezek azok a dolgok, amelyek nagyon bomlasztják a jogbiztonságba vetett bizalmat. A rendszer egyik mozgató rugója az, hogy új függőségi helyzeteket hozzon létre. Azonban a demokrácia nem fogad el kiszolgáltatottságokat, mert akkor automatikusan megszűnik.
Zárszavában felhívta a jelenlevők figyelmét, hogy a legfontosabb feladatunk ezeknek a negatív tendenciáknak gátat szabni.
 

Ezt követően Dr. Németh Zsolt Phd. ny. r. ezredes (Rendőrtiszti Főiskola Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék) előadása hangzott el a rendőri bűnmegelőzés gyökereiről.
Bevezetőjében az előadó hangsúlyozta, hogy nem elég elkapni a bűnözőket és nem lehetünk nyugodtak akkor, ha bebörtönözzük őket. Mivel rosszabb állapotban kerülnek ki onnan, mint amikor bementek, ugyanis soha nem tudjuk a kényszerűségből létrejövő válságukat helyrehozni az életében. A középkori Milánó példáját vetette fel, amikor a 120 000 fős lakosságból 77 000 embert már megbüntettek valaha, de a bűnözés mértéke nem csökkent. Ekkor fogalmazódott meg először a szakirodalom szerint, hogy a megelőzés hatékonyabb, mint az elrettentő büntetés kiszabása. Ezt követően a szocialista korszakból mutatott be példákat. Például az őröknek a börtön falaira ki volt írva, a rabokkal kapcsolatosan, hogy „ ne csak őrizd, hanem gyűlöld is”. A kutatások szerint ma hazánkban négyszer annyi bűncselekmény történik mint a rendszerváltás előtt, ugyanis megnövekedett az életszínvonalunk, és lényegesen magasabbak a napi emberi kapcsolataink száma.
A rendőrség 1991-ben emelte be tevékenységi körébe a bűnmegelőzést. Véleménye szerint ez egy elhibázott döntés volt, mivel ez az önkormányzat feladata lenne, és nem a rendőrségé. Ugyanis ma Magyarországon az emberek 80%-a megszegi a szabályokat. Ebből kifolyólag a bűnelkövetés nem beteges dolog, hiszen mindenki benne van valamilyen szinten. Ebből kifolyólag a rendőrség létszámának a növelése nem fogja meghozni az elvárt eredményeket.
Az előző előadásra reagálva a következőt mondta:
„Az egészség nem azonos a betegség hiányával. A közbiztonság nem azonos a bűnözés hiányával.”
„A rendőrség ugyanolyan szakma mit az orvosé. Békén kellene hagyni a politikának.” A magyar 5 éves képzési rendszer kiemelkedő európai viszonylatban.

Zárszóként a közbiztonság feltételeit fogalmazta meg:
•    demokratikus államszervezet
•    jól működő gazdaság
•    bölcs kormányzás
•    professzionális rendőrség
 

Dénesné Csernák Erzsébet Vezető-helyettes Ügyész (Fővárosi Főügyészség I-XII. kerületi Ügyészség)
Téma: A fiatalkorúak által elkövetett bűnözés és annak jelenléte a társadalomban.

Az előadó a fiatalkorú és gyermekkorú jogi fogalom tisztázás után, felhívta a figyelmet arra, hogy nincs önálló fiatalkorúakra vonatkozó jogi kódex. Ennek megléte nagyban segítené a kialakult problémacsoport megoldását.
Ezt követően Dr. Lévai Katalin reprezentatív felmérési eredményeiről értekezett. A 2219 fő 7.-8.-9. osztályos tanulók 38%-a beismerte, hogy tartott már fegyvert magánál, és 50%-uk már elkövette a rongálás vétségét.
Az elkövetett devianciákat és bűncselekményeket elsősorban a szüleiknek vallották be. Ezek elsősorban áruházi és korosztálybeli lopások és korcsoporton belüli csoportos verekedések voltak. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a fiatalkorúak körében a bűnelkövetők aránya duplájára növekedett a felnőttekhez képest. A legkiemelkedőbb terület Borsod megye.
Az egyéni és csoportos lopások és rablások is kiemelt módon a mobil telefonok és az mp3, mp4 lejátszók megszerzésére irányulnak. A média által felkapott tanárverésekkel kapcsolatosan még nem született letöltendő szabadságvesztés kiszabása, mivel nagyon elhúzódik a nyomozási szak, illetve a sértett és az elkövető között nagyon bonyolult a kapcsolati viszony. Sajnos általános tendencia az, hogy nem lesz eredményes válaszreakció akkor, ha 4-5 év múlva történik meg az ítélet kihirdetése.
Az ügyészség az alábbi hatékonyabb eszközöket szokta használni:
•    vádemelés elhalasztása bizonyos ideig
 Ekkor meghatároznak külön magatartási szabályokat, amelyeket különböző egyesületeknél kell elvégezniük.
A gyújtogatóknak a tűzoltók által létrehozott Lánglovagok egyesületnél.
A grafitiseknek a Látkép egyesületnél, akik a városban található falfirkákat szüntetik meg.
•    közvetítői eljárás biztosítása
A sértett és az elkövető számára lehetőséget biztosítanak arra, hogy megbeszéljék a jóvátételi igényeket.

Prokainé dr. Pálya Ilona Ügyész (Fővárosi Főügyészség I-XII. kerületi Ügyészség)
Téma: Családon belüli erőszak

A családon belüli erőszak nem magánügy. A 12 év alatti életkorú sérelmére elkövetett 8 napon belül gyógyuló testi sértés közvádra üldözendő. A kiskorú védelmében soron kívüli eljárásban kell ezt végrehajtani. Sajnos ez a gyakorlatban nem valósul meg, mivel 1-2 ember foglalkozik ezekkel az ügyekkel.
A családon belüli erőszak felderítése akár a kiskorú személy egész gyermekkorát felölelheti. A szülő nem bocsáthatja meg a gyermeke sérelmére elkövetett erőszakot. A családok körében gyakori a következő hozzáállási forma: „az asszony köténye sok mindent eltakar”. Ezért szégyenből nem kérnek segítséget a sérelmet átélt személyek.
A bűnvádi eljárás során fontos lenne, hogy az intézkedő rendőrt tanúként minden ilyen esetben kihallgassák, mivel a jelentésében nem tud minden körülményt leírni.
 

Dr. Kristófné dr. Kontra Erzsébet bíró (Pesti Központi Kerületi Bíróság Családjogi Csoportvezető)
Téma: A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartás és annak tapasztalatai

A Ptk. 685§ - ával kapcsolatosan tartotta meg előadását. A fő mondanivalója olyan szakmai kérdésekkel állt kapcsolatban, amely a rendőrség hivatalból elindított ideiglenes megelőző távolságtartásával, illetve a bíróság kérelemre vagy hivatalból történő megelőző távoltartásával állt kapcsolatban. Kifejtette mind két rendszer hiányosságait, és rámutatott azon kiskapukra, amelyekkel főleg válóperben az ügyvédek vissza szoktak élni.

Az előadások végén a dr. Béres László Ferencvárosi Rendőrkapitány megköszönte az előadásokat és kérdés hiányában lezárta a konferenciát.

 

 

 

 

 

 

 

answer this topic

That's obvious that term essays completing difficulties trouble different students very much. However, the problem isn't as big as it supposes to be! Thus, do not bother about it and ask specialists: " write my paper ".